KSh 150,000KSh 168,000
KSh 200,000KSh 205,000
KSh 225,000KSh 245,000
KSh 157,000KSh 178,000
KSh 180,000KSh 200,000
KSh 210,000KSh 230,000
KSh 245,000KSh 280,000
KSh 91,000KSh 105,000